BÀI BÁO KHOA HỌC

Stt Năm Danh mục bài báo
1 2010 Lê Anh Tú,Mô hình mạng Hopfield và khả năng ứng dụng giải quyết bài toán người du lịch (TSP),Tạp chí KH & CN, ĐH Thái Nguyên, Tập 69, số 7, trang 3-7,2010
2 2011 Lê Anh Tú, Nguyễn Quang Hoan, Lê Sơn Thái,Cải tiến giải thuật mạng noron SOM áp dụng cho bài toán phân cụm màu ảnh,Kỷ yếu Hội thảo Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, Cần Thơ, 7-8 tháng 10 năm 2011, Bài 4, tr. 54-63,2011.
3 2012 Lê Anh Tú, Nguyễn Quang Hoan, Lê Sơn Thái, Ứng dụng mạng noron nhân tạo SOM trong bài toán nhận dạng ký tự,Chuyên san Khoa học Xã hội – Hành vi, Tạp chí Khoa học Công Nghệ –  Đại học Thái Nguyên; Tập 98 Số 10 (2012), Tr 107 – 113, 2012.
4 Lê Anh Tú, Nguyễn Quang Hoan, Lê Sơn Thái, Cải tiến cấu trúc trọng số và hàm khoảng cách của mạng nơ ron SOM áp dụng cho bài toán nhận dạng ký tự,Kỷ yếu Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc VCM lần thứ 6; 12/2012, Tr 828 – 833,2012.
5 2013 Le Anh Tu, Nguyen Quang Hoan, Le Son Thai, Clustering hierarchical data using SOM neural network, LNICST of Springer 109, pp. 282–289, 2013.
6 Lê Anh Tú, Lê Sơn Thái, Nguyễn Quang Hoan, Tăng tốc độ mạng noron SOM sử dụng kiến trúc huấn luyện phân tầng, Kỷ yếu Hội thảo một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@), Hà Nội, 12/2012, 2013
7 Lê Anh Tú, Lê Sơn Thái, Nguyễn Quang Hoan, Trực quan và phân cụm dữ liệu cho mạng noron SOM sử dụng ma trận khoảng cách cải tiến,Kỷ yếu Hội thảo VCCA 2013 – 22,23/11/2013 Đà Nẵng, Tr 642-647, 2013.
8 Lê Anh Tú, Phạm Việt Bình, Lê Sơn Thái, Một giải pháp trực quan mạng noron SOM ứng dụng phân cụm dữ liệu,Fair 06/2013-Huế, Tr 270-276, 2013.
9 2014  Lê Anh Tú, Nguyễn Quang Hoan, Nguyễn Văn Nghiêm, Lê Sơn Thái, Mô hình mạng nơron GNN cho xử lý dữ liệu biểu diễn dưới dạng đồ thị, Tạp chí KH&CN-ĐHTN, tập 116, số 2, tr. 91-98, 2014.
10  Lê Anh Tú, Lê Sơn Thái, Nguyễn Quang Hoan, Một số giải pháp cải tiến nhằm tăng tốc độ thuật toán mạng nơron SOM, Tạp chí KH&CN-ĐHTN, tập 116, số 2, tr. 79-84, 2014.
11 Le Anh Tu, Le Son Thai, Nguyen Quang Hoan, Visualizing and data clustering for SOM neural network using improved distance matrix, Journal of Automation Today in VietNam, ISSN 1859-0551, 9 (2014) pp. 72-77.
12 Le Anh Tu, Nguyen Quang Hoan, Le Son Thai, Hierarchy Supervised SOM Neural Network Applied for Classification Problem, Journal of Computer Science and Cybernetics, V.24, N.3 (2014), p278-290.
13 Lê Anh Tú, Phạm Việt Bình, Đỗ Năng Toàn, Lê Sơn Thái, Ứng dụng mạng nơron SOM trong việc xác định trạng thái nhắm, mở của mắt người, Fair 2014/Thái Nguyên.
14 Lương Thị Thu Hà, Đỗ Năng Toàn – Một số phương pháp nội suy lát cắt trung gian trong xử lý ảnh y tế, Tạp chí Khoa học Công Nghệ –  Đại học Thái Nguyên; Tập 126, số 12, Tr 65-70, 2014.
15 2015 Đỗ Thị Chi, Lê Sơn Thái,Đỗ Năng Toàn – Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện va chạm áp dụng trong mô phỏng chuyển động cơ học, Tạp chí Khoa học Công Nghệ –  Đại học Thái Nguyên; Tập 132, số 02, Tr 17-24, 2015.

Check Also

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN NHIỆM KỲ 2020-2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 18/3/2020, tại trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông, Chi bộ …

Left-Banner
Right-Banner