Các văn bản, giấy tờ TTTN cho sinh viên K12, K13 Khoa TTĐPT

  1. Thông tin đơn vị thực tập: THÔNG TIN ĐVTT
  2. Thông tin trưởng đoàn/GV quản lý: THÔNG TIN GVQL
  3. Danh sách SV thực tập: TTĐPT TTTN 11-11
  4. Quy trình thực hiện TTTN: QUY TRÌNH THỰC HIỆN TTTN CHO SV
  5. Mẫu báo cáo TTTN: TTTN_mẫu 10

Check Also

Thông báo v/v tuyển nhân sự tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh

Năm học 2017, Trường Đại học CNTT&TT được phê duyệt thực hiện 01 nhiệm vụ …

Left-Banner
Right-Banner