Các văn bản, giấy tờ TTTN cho sinh viên K12, K13 Khoa TTĐPT

  1. Thông tin đơn vị thực tập: THÔNG TIN ĐVTT
  2. Thông tin trưởng đoàn/GV quản lý: THÔNG TIN GVQL
  3. Danh sách SV thực tập: TTĐPT TTTN 11-11
  4. Quy trình thực hiện TTTN: QUY TRÌNH THỰC HIỆN TTTN CHO SV
  5. Mẫu báo cáo TTTN: TTTN_mẫu 10

Check Also

Thông báo về việc nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; Căn cứ vào kế hoạch …

Left-Banner
Right-Banner