ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÁC CẤP

Stt Tên đề tài Loại đề tài Năm Chủ nhiệm đề tài Thành viên tham gia
1 Nghiên cứu mô hình mạng nơron SOM-Kohonen và ứng dụng trong bài toán phân cụm dữ liệu Đại học 2011-2013 ThS. Lê Anh Tú
2 Nghiên cứu sử dụng mạng nơron nhân tạo để nhận dạng ký tự Cơ sở 2012 ThS. Lê Anh Tú
3 Nghiên cứu kỹ thuật trực quan mạng nơron SOM áp dụng cho bài toán phân cụm dữ liệu Cơ sở 2013 ThS. Lê Anh Tú  
4 Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhúng phát hiện và cảnh báo lái xe ngủ gật dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh Bộ 2013-2015 ThS. Lê Anh Tú

Ths. Lê Sơn Thái

ThS. Lương Thị Thu Hà

ThS. Đỗ Thị Chi

5 Nghiên cứu một số phương pháp nội suy ảnh trong hiển thị ảnh y tế Cơ sở 2014 ThS. Lương Thị Thu Hà
6 Nghiên cứu một số kỹ thuật tính toán va chạm trong thực tại ảo Cơ sở 2014 ThS. Đỗ Thị Chi
7 Ứng dụng kỹ thuật Particle trong mô phỏng lửa Cơ sở 2014 Phan Thị Cúc
8 Ứng dụng kỹ thuật Particle trong việc mô phỏng dòng điện trong chất điện phân Cơ sở 2014 Tạ Thị Thảo
9 Tái hiện và hư cấu trong sáng tác hội họa Cơ sở 2014 ThS. Nguyễn Quang Minh
10 Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu Bộ môn Truyền thông Đa phương tiện Cơ sở 2014 ThS. Đỗ Thị Phượng
Left-Banner
Right-Banner