ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Bộ môn Thiết kế đồ họa

  • Đội ngũ giảng viên 15 người trong đó:

–  01 Tiến sĩ

– 13 Thạc sĩ

– 01 Cử nhân

Bộ môn Truyền thông đa phương tiện

  • Đội ngũ giảng viên 10 người trong đó:

– 01 Tiến sĩ

– 09 Thạc sĩ

Bộ môn Công nghệ truyền thông

  • Đội ngũ giảng viên 12 người trong đó:

– 01 Tiến sĩ

– 10 Thạc sĩ

– 01 Cử nhân

 

 

 

Left-Banner
Right-Banner