ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Đội ngũ cán bộ Khoa TTĐPT có: 25 người

Tiến sĩ: 03 Người

Thạc sĩ: 21 người

Cử nhân: 01 người

Bộ môn Thiết kế đồ họa

Đội ngũ giảng viên 07 người trong đó:

  • 01 Tiến sĩ
  • 05 Thạc sĩ
  • 01 Cử nhân

Bộ môn Truyền thông đa phương tiện

Đội ngũ giảng viên 08 người trong đó:

  • 01 Tiến sĩ
  • 07 Thạc sĩ

Bộ môn Công nghệ truyền thông

Đội ngũ giảng viên 08 người trong đó:

  • 01 Tiến sĩ
  • 07 Thạc sĩ

Văn phòng Khoa TTĐPT

Đội chuyên viên 02 người trong đó:

  • 02 Thạc sĩ
Left-Banner
Right-Banner