ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:  22/CT HSSV

V/v xét cấp giải thưởng Kova hạng mục “Nghị lực” và hạng mục “Triển vọng” cho sinh viên học giỏi/xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn học tốt, có đề tài nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thái Nguyên, ngày 27 tháng 5 năm 2016

         Kính gửi:  Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn trực thuộc;

Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy bàn hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ – BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 01/CV-GTKV/14-2016 ngày 26/4/2016 của Ủy ban giải thưởng Kova.

Phòng Công tác HSSV kính đề nghị các Khoa tiến hành xét học bổng (công văn kèm theo). Quy trình xét học bổng như sau:

1. Căn cứ vào đối tượng và tiêu chí xét cấp học bổng của Quỹ học giải thưởng Kova.

2. Các Khoa, Bộ môn trực thuộc tổ chức họp, xét, chọn ra 03 sinh viên: 02 sinh viên giải Nghị lực; 01 sinh viên giải Triển vọng theo các tiêu chí và gửi danh sách (theo Mẫu 1) về Phòng Công tác HSSV tổng hợp đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường xét và công nhận:

Mẫu 1:

Stt Họ và tên Lớp/ Khoa

Điểm TBC học tập

(Điểm toàn khóa học, thang điểm 10)

Ghi chú
1 Giải Nghị lực
2 Giải Triển vọng

3. Thời gian nộp: trước 10h00”, ngày 10/6/2016

Sau thời hạn trên nếu không nộp danh sách sẽ không được xét học bổng.

Nơi nhận:           

- Như kính gửi;

- Lưu: CT-HSSV.                         

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

(Đã ký)

ThS. Bùi Ngọc Tuấn

 

Chi thiết: Download