NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

1. Giới thiệu chung

–  Ngành đào tạo: Thiết kế đồ họa (Graphic Design)

–  Trình độ đào tạo: Cử nhân

–  Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Thiết kế đồ họa có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt. Sinh viên được trang bị những kiến thức về nghệ thuật thiết kế, mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin; có kỹ năng sử dụng các công cụ, đồ họa máy tính để thiết kế sáng tạo phục vụ trong các lĩnh vực của cuộc sống, xã hội.

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

– Giám đốc, trưởng phòng, phụ trách về nghệ thuật, sáng tạo và thiết kế.

– Chuyên gia thiết kế, tư vấn thiết kế, sáng tạo, biên tập đồ họa, quảng cáo, truyền thông…

– Cán bộ nghiên cứu tại các viện, cán bộ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, giáo dục đại học và chuyên nghiệp về lĩnh vực đồ họa.

– Tiếp tục học tập các chương trình nâng cao trình độ sau đại học ở trong và ngoài nước.

Left-Banner
Right-Banner