Thông báo v/v nộp hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 – 2018

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học. Trường Đại học CNTT&TT Thái Nguyên gửi tới sinh viên các khóa thông báo về việc nộp hồ hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 – 2018.

Thông tin chi tiết xem tại đây: THONG BAO NOP HO SO TRO CAP XA HOI – 20.8.2017

Khoa TTĐPT.

Check Also

Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ với SV đại học K14

Căn cứ Quy chế công tác HSSV ban hành theo quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày …

Left-Banner
Right-Banner