Thông báo v/v nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội năm học 2016 – 2017

Căn Cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội (TCXH) đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và TCXH đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1221/197/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng chính phủ và TTLT số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 hướng dẫn thực hiện QĐ số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về HBCS đối với HSSV thuộc các trường đào tạo công lập;

Căn cứ nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, TCCN thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BNV-UBDT ngày 07/4/2008 của liên bộ về hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2009 TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 8 năm 2009 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I  Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/ BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với hoc sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

Để đảm bảo quyền lợi và chế độ cho sinh viên thuộc diện chính sách xã hội, Nhà trường thông báo những sửa đổi, bổ sung cụ thể về đối tượng được xét trợ cấp xã hội theo quy định năm học 2015-2016 đối với sinh viên hệ chính quy đang theo học tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông: THONG BAO NOP HO SO TRO CAP XA HOI – 20.8.2017

Khoa TTĐPT.

Check Also

Thông báo v/v khám sức khỏe định kỳ với SV đại học K14

Căn cứ Quy chế công tác HSSV ban hành theo quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày …

Left-Banner
Right-Banner