Chưa phân loại

Các văn bản pháp quy

Thông tư số 04/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức tải về Thông...

Các biểu mẫu thường dùng

Bản đăng ký dồ án, khóa luận tốt nghiệp tải về Đề cương đồ án, khóa luận tốt nghiệp tải về Báo cáo tiến độ làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp tải về Biên bản duyệt đồ án của bộ môn tải về Phiếu...