Trung tâm

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu

1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu (Tên viết tắt tiếng Anh: CTD – Center of training on demand) được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 06/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ...

Trung tâm Phát triển phần mềm

1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Phát triển phần mềm được thành lập theo Quyết định số 200/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 01/09/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có...

Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên

1. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Truyền thông, Tuyển sinh và Hỗ trợ sinh viên (tiền thân là Trung tâm Tuyển sinh và Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) được thành lập theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 20/03/2018 và được...