CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

GIAI ĐOẠN 2021-2026

Theo Quyết định số 289/QĐ-ĐHCNTT&TT của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm lại cán bộ, TS. Đỗ Thị Bắc tiếp tục giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa Truyền thông đa phương tiện nhiệm kỳ 2021-2026. Với tâm huyết và tầm nhìn dài hạn, TS. Đỗ Thị Bắc đã hoạch định chiến lược xây dựng và phát triển Khoa Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2021-2026 với nhiều điểm nổi bật.

Thông qua hoạt động đánh giá tổng quát về thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua cùng tầm nhìn & sự nhạy bén trong thời đại công nghệ số 4.0, TS. Đỗ Thị Bắc đã hoạch định đề án xây dựng và phát triển Khoa Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2021-2026. Trong đó, TS. Đỗ Thị Bắc nhấn mạnh đến 05 nội dung quan trọng liên quan tới nhiệm vụ chính trị, hợp tác doanh nghiệp, hợp tác chuyên môn, phát triển kênh truyền thông riêng và xây dựng văn hóa nội bộ gắn kết, tạo sự khác biệt.

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là tập trung xây dựng và phát triển khoa theo định hướng phát triển chung của nhà trường và lĩnh vực chuyên môn mà khoa đảm nhiệm; dần từng bước theo mô hình tự chủ và tham gia hội nhập quốc tế. Trong đó, để hoàn thành được mục tiêu tổng quát, TS. Đỗ Thị Bắc xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cần xoay quanh 05 vấn đề chính sau đây:

Hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Phát huy ưu điểm và thế mạnh đã có để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Giám hiệu giao. Đây là nhiệm vụ chính trị được Khoa Truyền thông đa phương tiện ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của đơn vị.

Khắc phục khó khăn, tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp

Với phương châm muốn tồn tại phải đồng hành cùng Doanh nhiệp, Khoa Truyền thông đa phương tiện tập trung khắc phục các khó khăn và hạn chế, tiếp tục mở rộng mối quan hệ và hợp tác với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực chuyên môn để tạo môi trường gắn kết, đa phương cùng có lợi nhằm tạo nguồn thu hợp pháp hỗ trợ cho mô hình tự chủ về kinh tế trong một số hoạt động của khoa.

Tăng cường và mở rộng hợp tác chuyên môn với các đơn vị đào tạo hàng đầu về truyền thông đa phương tiện

Trong 05 năm tới, để phát triển Khoa Truyền thông đa phương tiện, cần tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác về chuyên môn với các trường có bề dày truyền thống và đi đầu trong các lĩnh vực đào tạo của Khoa: Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ truyền thông, Thiết kế đồ họa để học hỏi và phối hợp nhằm hỗ trợ nguồn nhân lực còn mỏng của Khoa. Xuất phát từ phương châm “Muốn đi dài thì phải có bạn”, Khoa Truyền thông đa phương tiện mong muốn xây dựng mạng lưới hợp tác bền chặt với các đơn vị đào tạo hàng đầu về truyền thông đa phương tiện.

Xây dựng và phát triển kênh truyền thông thương hiệu của Khoa Truyền thông đa phương tiện

Xuất phát từ nguyên tắc “Không thể làm gì nếu không có sinh viên, cống hiến hết mình, tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên”, Khoa Truyền thông đa phương tiện tiếp tục xây dựng kênh truyền thông thương hiệu hướng tới như một phần KHÔNG THỂ THIẾU của sinh viên Truyền thông đa phương tiện, NƠI CHIA SẺ, KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU ĐÀO TẠO và tạo ra nguồn thu chủ lực. Bản chất cốt lõi của kênh truyền thông là xưởng thực hành và sản xuất các sản phẩm mà việc giảng dạy và học tập theo mô hình hoạt động của các dự án đặt hàng.

Xây dựng văn hóa nội bộ, môi trường làm việc gắn kết, tạo sự khác biệt

Lẽ sống được TS. Đỗ Thị Bắc và đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Truyền thông đa phương tiện vun đắp trong nhiều năm nay chính là: “Đồng nghiệp chính là gia đình của bạn: Thân tình, nhưng cần có nguyên tắc”. Vì thế, trong giai đoạn tới cần tiếp tục xây dựng văn hóa nội bộ, môi trường làm việc bình đẳng, công bằng, văn minh, tôn trọng sự sáng tạo và khác biệt.

Với những kết quả ấn tượng trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, chúng ta cùng tin tưởng và hi vọng rằng trong nhiệm kỳ tới TS. Đỗ Thị Bắc – Trưởng khoa Khoa Truyền thông đa phương tiện sẽ cùng BCN khoa và tập thể cán bộ giảng viên của Khoa hiện thực hóa chiến lược xây dựng và phát triển Khoa Truyền thông đa phương tiện bằng những thành tựu xuất sắc.