CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA KHOA TTĐPT

  1. Chức năng

Khoa là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của HSSV trong Khoa; Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng về 3 lĩnh vực Truyền thông đa phương tiện; Công nghệ truyền thông; Thiết kế đồ họa.

  1. Nhiệm vụ

– Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

– Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.