Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025 được Hội đồng Đại học Thái Nguyên công nhận tại Quyết định số 54/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 22/10/2020.

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục đại học hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông hiện tại gồm 16 thành viên (các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân có uy tín, cựu sinh viên và 10 viên chức đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động trong nhà trường):

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Chức vụ trong HĐT
1 TS. Nguyễn Văn Tảo Bí thư Đảng ủy,Trường ĐH CNTT&TT Chủ tịch
2 PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà Chánh Văn phòng,Đại học Thái Nguyên Thành viên
3 TS. Phạm Quốc Chính Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên Thành viên
4 GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội Thành viên
5 ThS. Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc VNPT Thái Nguyên Thành viên
6 ThS. Lê Hữu Nhân Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên Thành viên
7 PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa Hiệu trưởng Thành viên
8 TS. Vũ Đức Thái Phó hiệu trưởng,Chủ tịch Công đoàn trường, Trường ĐH CNTT&TT Thành viên
9 TS. Đỗ Đình Cường Phó hiệu trưởng,Trường ĐH CNTT&TT Thành viên
10 PGS.TS. Nguyễn Văn Huân Trưởng phòng KHCN&HTQT,Trường ĐH CNTT&TT Thành viên
11 TS. Nguyễn Duy Minh Trưởng phòng Đào tạo,Trường ĐH CNTT&TT Thành viên
12 TS. Đỗ Thị Bắc Trưởng khoa TTĐPT,Trường ĐH CNTT&TT Thành viên
13 TS. Nguyễn Hải Minh Trưởng khoa Khoa CNTT,Trường ĐH CNTT&TT Thành viên
14 TS. Trương Hà Hải Trưởng khoa Khoa KHCB,Trường ĐH CNTT&TT Thành viên
15 TS. Trương Tuấn Linh Phó trưởng khoa Khoa HTTT KT,Trường ĐH CNTT&TT Thư ký
16 Mã Thị Ngọc Ủy viên BCH Đoàn trường khóa 7,Sinh viên TTĐPT K18A,Trường ĐH CNTT&TT Thành viên
Chia sẻ: