Phòng chức năng

Phòng Hành chính – Tổ chức

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Phòng Hành chính – Tổ chức được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-TCCB ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Quyết định số 216/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên).

2. Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: văn thư, lưu trữ, hành chính, tổng hợp,pháp chế, tổ chức, cán bộ, y tế, thi đua khen thưởng, công tácđảng, công đoàn vàmột số nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
3. Cơ cấu, đội ngũ
Phòng có 04 bộ phận chuyên trách (Bộ phận Hành chính – Pháp chế; Bộ phận Tổ chức – Cán bộ, TĐKT; Trạm Y tế; Văn phòng Đảng, Công đoàn)
Năm 2021, phòng có 19 VC, NLĐ, trong đó: 03 đồng chí là GV kiêm nhiệm; trình độ: 01 TS, 08 ThS, còn lại trình độ khác; 01 trưởng phòng, 02 phó phòng, 01 trạm trưởng Trạm y tế. Đội ngũ VC, NLĐ của Phòng luôn tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ. Phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể cùng với sự nỗ lực của mỗi VC, NLĐ trong đơn vị, Phòng Hành chính – Tổ chức tiếp tục góp phần vào sự nghiệp xây dựng vàphát triển nhà trường.
4. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ: Các đồng chí trưởng phòng (TS. Vũ Vinh Quang, ThS. Mai Ngọc Anh, TS. Trương Tuấn Linh, TS. Nguyễn Văn Núi); các phó trưởng phòng (CN Cù Thị An, ThS. Nguyễn Hiền Trinh, ThS. Trần Kim Anh).
5. Danh hiệu, phần thưởng đạt được: Năm học 2020-2021, Phòng HC – TC được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều năm hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chia sẻ: