Phòng chức năng

Phòng Khoa học – công nghệ và Hợp tác Quốc tế

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 749/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là (1) Phòng Đào tạo, KH&HTQT; (2) Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế được thành lập theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên).
2. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và Hợp tác quốc tế của nhà trường.
3. Cơ cấu, đội ngũ
Năm 2021, phòng có 07 VC, NLĐ; cán bộ có trình độ đại học, sau đại học chiếm 100%, trong đó: 01 PGS.TS, 01 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ và 01 Cử nhân. Đội ngũ VC, NLĐ của phòng tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà trường giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững nhà trường.


4. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ: Trưởng phòng (TS. Vũ Đức Thái; TS. Đặng Thị Oanh; PGS.TS. Nguyễn Văn Huân); P Trưởng phòng (ThS. Dương Thị Hồng An; TS. Nguyễn Đức Bình
5. Danh hiệu, phần thưởng đạt được: Sau 20 năm hình thành và phát triển, Phòng KH-CN&HTQT được tặng 01 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, 01 Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và nhiều năm là tập thể lao động xuất sắc.

Chia sẻ: