Phòng chức năng

Phòng Quản lý cơ sở vật chất

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Tiền thân của Phòng Quản lý Cơ sở vật chất thuộc Trường Đại học CNTT&TT là Phòng Quản trị – Phục vụ được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-ĐHTN ngày 04/03/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trải qua 8 năm xây dựng và phát triển, ngày 25/01/2021 Phòng Quản lý cơ sở vật chất được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản trị – Phục vụ, một bộ phận của Trung tâm Thực hành, thí nghiệm và Trung tâm Thông tin – Thư viện tại Quyết định số 54/QĐ-ĐHCNTT&TT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.
2. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Quản lý Cơ sở vật chất có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức quản lý tài sản, quy hoạch, xây dựng, đầu tư thiết bị, quản lý phòng thực hành thí nghiệm, quản lý hạ tầng công nghệ thông tin và đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường.
3. Cơ cấu, đội ngũ
Phòng có 06 bộ phận chuyên trách:
– Bộ phận cơ sở vật chất
– Bộ phận điện nước
– Bộ phận trực giảng đường
– Bộ phận quản lý phòng máy
– Bộ phận vệ sinh, cảnh quan
– Bộ phận hạ tầng CNTT
Năm 2021, phòng có 30 VC, NLĐ (trong đó: 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng). Đội ngũ VC, NLĐ của Phòng tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà trường giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường.
4. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ: Trưởng phòng (ThS. Nguyễn Xuân Hương); các phó trưởng phòng (ThS. Phạm Bá Trường, ThS. Đỗ Khắc Lợi; ThS. Nguyễn Ngọc Hoan, ThS. Trần Duy Minh).

Chia sẻ: