Phòng chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Phòng Khảo thí&ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 748/QĐ-ĐHTN ngày 4 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên (tiền thân là Phòng TT,KT&ĐBCLGD được thành lập theo Quyết định số 482/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Quyết định số 801/QĐ-ĐHTN ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)


2. Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục, thanh tra và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.
3. Cơ cấu, đội ngũ
Phòng có 03 bộ phận chuyên trách: Bộ phận Khảo thí; Bộ phận Đảm bảo chất lượng giáo dục; Bộ phận Thanh tra.
Năm 2021, phòng có 10 cán bộ viên chức, người lao động (trong đó: 03 CB kiêm nhiệm; 01 TS; 09 ĐH trở lên; 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng). Đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động của Phòng luôn đoàn kết, trách nhiệm, có năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt các nhiệm vụ chính trị nhà trường giao.
4. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ: Các trưởng phòng (TS.Nguyễn Hải Minh, ThS.Nguyễn Hữu Thái, ThS.Ngô Thị Lan Phương); Các phó trưởng phòng (ThS.Nguyễn Anh Tuấn, ThS.Ngô Thị Lan Phương, ThS.Phùng Thế Huân, ThS.Phạm Văn Ngọc).
5. Danh hiệu và phần thưởng đạt được: Nhiều năm, phòng đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen năm học 2015-2016 và 2016-2017.

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 0208.3904.376

Email: phongkhaothi@ictu.edu.vn

Email: thanhtra@ictu.edu.vn

http://khaothi.ictu.edu.vn/

Chia sẻ: